ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมอบรมด้านการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

21 / ก.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมอบรมด้านการเรียน
การสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา และกองบริหารงานกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาและได้สั่งการแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้- 20220921-093419-6c38c28e-ee0d-4c71-85ba-86406fea3226.pdf

เข้าชม 11 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม