คณะสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

เป็นสถาบันวิชาการสังคมศาสตร์ที่เป็นเลิศ อันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2567

SERVICES

บริการของเรา

SOC CMU NEWS

ข่าวกิจกรรมเด่น

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัล จากการนำเสนอผลงานวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์เตรียมแผนรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน

โครงการ ASEAN++ Travelling Project เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2563

SOC CMU NEWS

ข่าวคณะสังคมศาสตร์

international

ความเป็นนานาชาติ

Department

ภาควิชาของสังคมศาสตร์

01

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิศาสตร์แขนงต่างๆ โดยตรง ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อรับใช้ประเทศอย่างต่อเนื่อง

02

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นและเริ่มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมาพร้อม ๆ กับการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันแรกของห้องเรียนคือ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 มีนักศึกษารุ่นนั้น 14 คนด้วยกัน

03

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

ในปีพ.ศ.2552 ได้มีการแบ่งส่วนงานคณะสังคมศาสตร์ใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนงานในส่วนวิชาการ และส่วนงานอื่นๆ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2552

04

ภาควิชาสตรีศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของสถาบันการศึกษาระดับสูง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และมีบุคลากรซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ และความสนใจในปัญหาสตรีอยู่ จึงได้จัดตั้งโครงการสตรีศึกษาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2529

สารจากคณบดี

“คณะสังคมศาสตร์ เรามุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 และมีอายุครบ 50 ปี หรือครึ่งศตวรรษในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีโครงสร้างส่วนงานประกอบด้วย สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสตรีศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

0 นักศึกษา
ปริญญาตรี
0 นักศึกษา
ปริญญาโท
0 นักศึกษา
ปริญญาเอก
0 นักศึกษา
ทั้งหมด

มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา