คณะสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

วิชาการเข้มแข็ง พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

SERVICES

บริการของเรา

SOC CMU NEWS

ข่าวกิจกรรมเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บรรจุเป็น : พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

การสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปี 2563 “อยู่ กลืน กลาย: Dwelling Belonging and Becoming”

The Visit of Faculty and Students in Human and Social Development Program from Prince of Songkla University

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)

โครงการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป) (รอบที่ 2)

SOC CMU NEWS

ข่าวคณะสังคมศาสตร์

international

ความเป็นนานาชาติ

Department

ภาควิชาของสังคมศาสตร์

01

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 และเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิศาสตร์แขนงต่างๆ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อรับใช้ประเทศอย่างต่อเนื่อง

02

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

นอกจากการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่ดำเนินมากว่า 50 ปี และได้ผลิตบัณฑิต ออกไปทำงานรับใช้สังคมในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ จวบจนปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาฯ ได้ ยกระดับความก้าวหน้าเชิงวิชาการ ไปสู่การมุ่งผลิตบัณฑิตไปจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในชื่อเดียวกันคือ “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา”

03

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนาเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา มุ่งเน้นการทำงานวิจัยหลากหลายที่เกี่ยวกับการพัฒนาโดยมีหัวข้อวิจัยสำคัญๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาที่ดิน การอพยพย้ายถิ่น สังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ สุขภาพและเพศภาวะพื้นที่ของงานวิจัยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

04

ภาควิชาสตรีศึกษา

ภาควิชาสตรีศึกษาแห่งแรกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่จัดตั้งขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านสตรีศึกษา เป็นแหล่งผลิต สะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ด้านสตรีศึกษา เพื่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และสิทธิมนุษยชนสตรี เป็นแหล่งความรู้วิชาการ และการประยุกต์ เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์แก่สังคมท้องถิ่น ประเทศ ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

สารจากคณบดี

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 และมีอายุครบ 50 ปี หรือครึ่งศตวรรษในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีโครงสร้างส่วนงานประกอบด้วย สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสตรีศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการจากวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์ ที่“มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือ และนานาชาติ” และมีคำขวัญคณะที่ว่า “สังคมเพื่อสังคม” การบริหาร คณะสังคมศาสตร์ จึงดำเนินการโดยอาศัยพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยใช้หลักการบริหารด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล กระจายอำนาจ และทำงานเป็นทีม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนในคณะสังคมศาสตร์เข้าใจเป้าหมายที่ตรงกัน เพื่อจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันพัฒนาคณะสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ การบริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความเป็นสากล ภารกิจทั้งหลายที่สำเร็จลุล่วงมาด้วยดีในรอบปีที่ผ่านมา เป็นผลเนื่องมาจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้บริหารทุกระดับทุกคน ดิฉันภาคภูมิใจในพวกเราทุกคนที่ช่วยกันผลักดันให้คณะสังคมศาสตร์ก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

ในนามของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ จึงขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจ มา ณ โอกาสนี้

ดูเพิ่มเติม
0 นักศึกษา
ปริญญาตรี
0 นักศึกษา
ปริญญาโท
0 นักศึกษา
ปริญญาเอก
0 นักศึกษา
ทั้งหมด

มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา