Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

Bachelor of Science Program in Geography

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)

วท.บ. (ภูมิศาสตร์)

English
Bachelor of Science (Geography)

B.S. (Geography)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ปรัชญา

การสอนและเผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์ การจัดการทางพื้นที่ทั้งกายภาพและมนุษย์
การค้นคว้าวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างเหมาะสมภายใต้ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับงานประเภทต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงพื้นที่ วิเคราะห์และวางแผนงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
- งานทางด้านสิ่งแวดล้อม
- งานด้านการพัฒนาที่ดิน ป่าไม้ น้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- งานด้านผังเมือง การผลิตแผนที่ และ GIS เป็นต้น
- งานด้านวิชาการ การเป็นนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้รับความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมในทุกด้านที่จำเป็น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ดาวน์โหลด