Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Arts Program in Social Science (International Program)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์)

ศศ.บ. (สังคมศาสตร์)

English
Bachelor of Arts (Social Science)

B.A. (Social Science)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญา

องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจกับวิถีชีวิต ความคิด ความสัมพันธ์ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ โดยให้ความสำคัญต่อ “คน” ในฐานะเป็นผู้กระทำการหรือผู้ที่ดิ้นรนปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ มีปรัชญาที่จะให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงศักยภาพของคน เพื่อเข้าใจตนเองและเรียนรู้การใช้ศักยภาพของตนเพื่อสังคมด้วย รวมทั้งมีความเข้าใจระบบสังคมและศักยภาพของสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนที่มีต่อธรรมชาติและที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและความยุติธรรม ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ยังให้ความสำคัญต่อการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา และการค้นคว้าวิจัยด้วยวิธีการทางสังคมศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาและปรากฏการณ์ทางสังคมใหม่ๆ ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและความมั่นคงในชีวิตของมนุษย์ ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ความยากจน วิกฤติเศรษฐกิจ ปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ประเด็นความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์สัมพันธ์และสิทธิชนพื้นเมือง ความสัมพันธ์หญิงชาย วิกฤตทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นผู้ลี้ภัยและการพลัดถิ่น และการเคลื่อนย้ายคนทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสุขภาพ ความอยู่ดีมีสุข และการพัฒนา นโยบายสังคมและระบบสวัสดิการสังคม ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น

ประเด็นปัญหาและปรากฏการณ์ทางสังคมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่หลักสูตรให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน โดยนำเสนอเนื้อหาในกระบวนวิชาใหม่ๆที่เปิดสอน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมและในโลกปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้รอบด้าน สามารถติดตามสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระดับโลก รวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ ความเป็นพลเมืองทางสังคม และการเป็นพลเมืองของประเทศและของโลก ตลอดจนมีความคิดเชิงวิเคราะห์ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถปรับใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบัน
เป็นนักวิชาการที่ให้ความสนใจ เอาใจใส่ประเด็นปัญหา และปรากฏการณ์ใหม่ๆทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่มีความท้าทายและมีความสำคัญ ทั้งนี้ หลักสูตรมุ่งส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้ปฏิบัติการทางสังคมหรือเป็นผู้นำหรือมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

- ควรมีทักษะภาษาอังกฤษดี รวมทั้งควรเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ มีการคิดที่เป็นระบบเชื่อมโยงและสร้างสรรค์
- ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง คือ IELTS: band score 5.5 หรือ TOEFL: score 525 PBT (196 CBT หรือ 70 IBT หรือ 525 ITP) หรือ Chiang Mai University English placement Test: 50 คะแนน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

- เป็นนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชิงพื้นที่
- เป็นบุคลากรขององค์กรทางสังคมด้านการพัฒนา สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
- ทำงานกับองค์กรด้านการพัฒนา สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
- หน่วยราชการทั่วไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และความร่วมมือระหว่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ดาวน์โหลด