Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

สารจากคณบดี คณะสังคมศาสตร์

Dean's Message

นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2507 คณะสังคมศาสตร์ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาความเป็นนานาชาติในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ

คณะสังคมศาสตร์มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างรอบคอบตามวิสัยทัศน์“วิชาการเข้มแข็ง พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีธรรมาภิบาล ขณะเดียวกัน ได้ใช้หลักการกระจายอำนาจและการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของคณะ

นอกจากนี้คณะสังคมศาสตร์ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ใช้แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ขององค์การสหประชาชาติ (UN) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์

ปัจจุบัน ปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลกระทบต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติและความคาดหวังของผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้คณะสังคมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัย จึงได้จัดทำ “แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567)” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตงานวิจัยในระดับนานาชาติ 2) การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและพัฒนานวัตกรรมชุมชน และ 3) ธรรมาภิบาลและการพัฒนาระบบงานสนับสนุน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะมีความพร้อมดำเนินการในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและพร้อมรับใช้สังคม

รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
คณบดี คณะสังคมศาสตร์