Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา
เพื่อส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันในการศึกษา นักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ที่มีความต้องการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนได้ในหลายช่องทาง ตามรายละเอียดทุนดังต่อไปนี้
 • ระดับปริญญาตรี
 • แหล่งทุนทุนประเภททุนรายละเอียด

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1. ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ทุนช่วยเหลือสำหรับนักเรียน ที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบ TCAS รอบที่ 1 และรอบที่ 2 (โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ) ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา มูลค่าทุนละ 10,000 บาท
  ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีการศึกษา 2564

  2. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
  ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (พิจารณารายภาคการศึกษา)  สำหรับความช่วยเหลือ
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  - ที่พักในมหาวิทยาลัย
  - ค่าครองชีพ เดือนละ 2,400 บาท
  ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีการศึกษา 2564

  3. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ทุนเฉพาะปีการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกชั้นปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีการศึกษา 2565

  4. ทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม
  ทุนเฉพาะปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ที่เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จำนวน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท
  ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีการศึกษา 2564

  5. กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  ทุนกู้ยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในระหว่างศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืน พร้อมดอกเบี้ย เมื่อจบการศึกษาแล้ว 2 ปี และต้องชำระให้เสร็จภายในเวลา 15 ปี
  เว็บไซต์กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  คณะสังคมศาสตร์
  1. ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์
  ทุนเฉพาะปีการศึกษา
  - สอบถามรายละเอียดได้ที่ เพจหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
  - โทร. 0 5394 3522

  2. ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ จากเงินบริจาคและแหล่งทุนอื่นๆ
  ทุนเฉพาะปีการศึกษาและทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
  - สอบถามรายละเอียดได้ที่ เพจหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
  - โทร. 0 5394 3522
 • ระดับบัณฑิตศึกษา
 • แหล่งทุนทุนประเภททุนรายละเอียด

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1. ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Presidential Scholarship)
  ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full Scholarship) สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 200 ทุน/ปีการศึกษา
  ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีการศึกษา 2565

  2.ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)
  ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ที่มีการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนดีมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) สำหรับระดับปริญญาเอก จำนวน ๕๐ ทุน/ปี และปริญญาโท จำนวน ๕๐ ทุน/ปี

  ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีการศึกษา 2564


  3. ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย TA & RA Active Recruitment
  ทุน TA/RA แบบ Active Recruitment ในระดับปริญญาเอก เพิ่มเติมจำนวน 50 ทุน/ปี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ จำนวน 5 รุ่น (ปีการศึกษา 2564-2568) ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเห็นชอบจัดสรรเป็นโควตาให้กับหลักสูตรสามารถดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนฯ ได้เอง สำหรับปีการศึกษา 2564

  เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  บัณฑิตวิทยาลัย
  4. ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ (Academic Activity Scholarship)
  ทุนเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ  ได้แก่
  1. วิทยานิพนธ์/งานเอก
  2. งานวิทยานิพนธ์/ปริญญาโท
  3. การค้นคว้าอิสระ

  เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดต่อสอบถามข้อมูลทุน :