Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

ปริญญาตรี

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จะใช้วิธีการรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบด้วยการคัดเลือก 5 รอบ ได้แก่

  • แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • แบบที่ 2 โควตา (Quota)
  • แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
  • แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
  • แบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
รูปแบบการคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย การกำหนด องค์ประกอบ/เกณฑ์ คะแนนที่ใช้สอบ
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ไม่มี
โควตา (Quota) นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษ สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย สามัญ 9 วิชา GAT,PAT, ONET (ตามประกาศสาขาวิชา)
รับตรงร่วมกัน (Admission 1) รับสมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยกำหนด(ทปอ. เป็นศูนย์กลางการรับสมัคร) สามัญ 9 วิชา GAT,PAT, ONET (ตามประกาศสาขาวิชา)
รับตรงร่วมกัน (Admission 2) รับสมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยกำหนดร่วมกัน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม(ทปอ. บริหารจัดการทั้งหมด) สามัญ 9 วิชา GAT, PAT, GPAX, ONET
รับตรงอิสระ (Direct Admission) รับสมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย อาจมีหรือไม่มี (ตามประกาศสาขาวิชา)

ข้อมูลหลักสุตร/สาขาวิชาที่รับสมัครของคณะสังคมศาสตร์
กำหนดการรับสมัครด้วยระบบ CMU-TCAS ในรอบต่าง ๆ
      • CMU-TCAS รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
      • CMU-TCAS รอบที่ 2 : โควตา (Quota)
       • CMU-TCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน (Admission)

รายละเอียดการรับสมัครด้วยระบบ CMU-TCAS และ CMU-IPAS
*** CMU-IPAS คือ ระบบการรับสมัครสำหรับหลักสูตรนานาชาติ