Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

ภาควิชาสตรีศึกษา

Department of Women's Studies
Department of Women's Studies

ภาควิชาสตรีศึกษา

ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาสตรีศึกษาแห่งแรกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ในภาคเหนือของประเทศไทย ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านสตรีศึกษา เป็นแหล่งผลิต สะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ด้านสตรีศึกษา เพื่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และสิทธิมนุษยชนสตรี เป็นแหล่งความรู้วิชาการ และการประยุกต์ เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์แก่สังคมท้องถิ่น ประเทศ ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

ภาควิชาสตรีศึกษาเป็นภาควิชาที่ได้มาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและ มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย การให้บริการวิชาการ เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้สตรีศึกษา เพื่อสร้างและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชนสตรีในสังคมท้องถิ่น ประเทศ ระดับภูมิภาคและนานาชาติ ภายใต้พันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่
๑. จัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรับผิดชอบ รอบรู้ในด้านสังคม รวมถึงการเปิดกระบวนวิชาสำหรับปริญญาตรี
๒. ผลิตผลงานวิจัย สาขาวิชาสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ถ่ายทอด และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชนสตรีในสังคมท้องถิ่นและของประเทศได้
๓. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ตระหนักในสิทธิมนุษยชนสตรี และสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมทุกระดับ
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นให้สิทธิเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการเคารพในสิทธิมนุษยชนสตรี
๕. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเอง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เว็บไซต์ภาควิชา
Department of Women's Studies
หลักสูตรของ ภาควิชาสตรีศึกษา
ติดต่อภาควิชา

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

(+66) 53-943-572

wsc@cmu.ac.th