Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

ภาควิชาภูมิศาสตร์

Department of Geography
Department of Geography

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 ในช่วงแรก ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ และต่อมาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ภาควิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อทำงานให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งการเรียนการสอน และการวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ในด้านต่างๆ ของภูมิศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ภาควิชาฯ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทางวิชาการ หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนหลายแห่งในประเทศ สำหรับความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาควิชาฯ ได้มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสถาบันทางวิชาการหลายแห่งทั่วโลกทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย ผ่านทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับนานาชาติ การบรรยายพิเศษ และการออกสนามร่วมกัน นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีศูนย์ที่สนับสนุนการวิจัยและบริการทางวิชาการที่ดำเนินการโดยคณาจารย์ของภาควิชาฯ และบริหารจัดการโดยภาควิชาฯ ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ ในความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ภาควิชาฯ เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ และอยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เว็บไซต์ภาควิชา
Department of Geography
หลักสูตรของภาควิชาภูมิศาสตร์
ติดต่อภาควิชา

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

(+66) 53-943-505

geography.cmu@gmail.com

https://www.facebook.com/Geography.CMU