Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

เอกสารการประชุม/บรรยายพิเศษ/ฝึกอบรม

รายงานผลการจัดงานพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน พร้อมทั้งพิธีทักษิณานุปทานและแสดงความกตัญูกตเวทีตาคุณ new Link
สรุปรายงานโครงการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่ new Link
รายงานผลแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 2 ที่มีต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 new Link
สรุปรายงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 PDF
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Training for Trainers : ปฏิบัติการเรียนรู้และสรุปข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน PDF
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการควบคุมภายใน ณ สำนักงานการตรวจสอบภายใน (สตน.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Link PDF
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเป็นพนักงานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศด้วย OKRs" (Transforming to Smart Officer with OKRs) โดย ผศ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Link

สื่อเพื่อการเรียนรู้