Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ประกาศ/เอกสาร/แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน/สวัสดิการ/งานการเงินฯ

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน new PDF
แบบฟอร์มการเดินทาง new Link
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 new
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ Link
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Link
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 บำนาญ Link
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Link

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศแนวทางการใช้ทรัพย์สินของมช ลว. 27 ม.ค.66 new PDF
ประกาศฯ มาตรฐานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ new PDF
แก้ไขการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ new PDF
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง Link
ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6) PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 5) PDF

ประกาศ/เอกสารทุนศึกษา ทุนวิจัย และทุนอื่น ๆ

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง การให้ทุน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการจ่ายเงินจากกองทุนพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 new PDF

การพัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย Kaizen (Work Improvement by Kaizen Activity)

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "การพัฒนาคนและองค์กรด้วย Kaizen" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ new Link
แผนการดำเนินงานโครงการ KAIZEN คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 new Link
แบบฟอร์มใบข้อเสนอแนะ (Kaizen Suggestion) new Link

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Proactive IDP) new Link

แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ new PDF

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศคณะสังคมศาสตร์

คู่มือการบริหารเงินโครงการวิจัย new PDF
คู่มือนักวิจัย new Link
แนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝาก/การดูและเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝาก ของคณะสังคมศาสตร์ new PDF

งานบริหารทั่วไป (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ)

รายงานสำรวจความพึงพอใจ new Link
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ new Link
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ new Link
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน Link
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Link

งานบริการการศึกษา (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ)

รายงานสำรวจความพึงพอใจ new Link
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ new Link
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ new Link
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน Link
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Link

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ)

รายงานสำรวจความพึงพอใจ new Link
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ new Link
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ new Link
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน Link
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Link

งานการเงิน การคลังและพัสดุ (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ)

รายงานสำรวจความพึงพอใจ new Link
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ new Link
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ new Link
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน Link
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Link

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ)

รายงานสำรวจความพึงพอใจ new Link
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ new Link
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ new Link
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน Link
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Link

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ)

รายงานสำรวจความพึงพอใจ new Link
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ new Link
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ new Link
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน Link
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Link