Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Master of Arts Program in Sociology and Anthropology

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

ศศ.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

English
Master of Arts (Sociology and Anthropology)

ชื่อย่อ M.A. (Sociology and Anthropology)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีปรัชญาพื้นฐานที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมจากมุมมองของผู้ที่ถูกศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างเสริมสาขาวิชาการที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสังคมและมนุษย์ หลักสูตรดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้วยการเน้นฝึกฝนทักษะทั้งทางด้านการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทักษะของการสังเคราะห์ภาพรวมเชิงนามธรรม การพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาจากประสบการณ์ในการวิจัยภาคสนาม ที่ให้ความสำคัญต่อความหลากหลายและซับซ้อนของปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรมที่แตกต่างของกลุ่มชน การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นหัวใจของวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ ที่พัฒนาและกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ในการทำวิจัยภาคสนามของคณาจารย์และนักศึกษา โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการวิจัย 4 ด้าน ได้แก่ 1) งานวิจัยและนโยบายสังคม 2) ชายแดนศึกษา 3) สภาวะข้ามชาติและการเดินทางเคลื่อนที่ และ 4) วัฒนธรรมศึกษาและสังคมร่วมสมัย ทั้งนี้ นอกจากพัฒนาศักยภาพของศาสตร์ในด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแล้วยังทำให้เกิดความตระหนักเชิงจริยธรรมในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมอีกด้วย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีผลการเรียนดี มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามผลสอบของ TOEFL ในระดับ≥ 500 หรือ ผลสอบ IELTS ≥ 5.5 หรือ TEG ≥ 65 หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4. คุณสมบัติอื่นใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

- อาจารย์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาสังคมศาสตร์
- นักวิจัยด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์ในสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ข้าราชการ นักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
- สื่อมวลชน นักคิด นักเขียน และวิชาชีพอิสระ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ดาวน์โหลด