เปิดรับบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1”

19 / ก.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความทางวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน วรรณคดี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1” ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น- 20220719-102623-วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.pdf

เข้าชม 42 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม