ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม “แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565

3 / พ.ค. / 2565


สำนักงานบริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม “แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565” โดยโครงการจะต้องมีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 1-2 ปี มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี TRL 3 เป็นต้นไป และมีภาคเอกชน/ผู้ใช้งาน ร่วมสนับสนุนงบประมาณด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยประกอบด้วย in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11556 ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้สนใยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเสนอโครงการมายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (เวลาราชการ) เพื่อที่จะได้แจ้งไปยังสำนักงานบริหารงานวิจัยประกอบการกดรับรองต่อไป


เข้าชม 21 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม