Application for Fall 2022 NTNU Exchange Program

1 / เม.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

National Taiwan Normal University ไต้หวัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างหว่างเดือนกันยายน 2565 – มกราคม 2566 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโรงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

Application Form
Study Plan
Letter of Recommendation
Academic Transcript
Certificate of Enrollment
Photocopy of Passport
โดยหมดเขตเสนอชื่อถึง National Taiwan Normal University ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

Cr : https://ird.oou.cmu.ac.th/th/home-th/#tab-103405เข้าชม 50 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม