ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์เตรียมปรับเปลี่ยนสู่การเป็น active co-working and learning zone /reading room

3 / พ.ย. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

1.ที่มาของการปรับเปลี่ยน
ห้องสมุดสังคมศาสตร์ที่ผ่านมาประกอบด้วยหนังสือจาก 3 คณะ คือ คณะสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ดำเนินการบริหารจัดการร่วมกันโดยสำนักหอสมุดสนับสนุนบุคลากรดำเนินการ แม้คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์จะแยกที่ตั้งคณะ แต่การจัดซื้อและเก็บหนังสือยังอยู่ที่ห้องสมุดสังคมศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ในคณะสังคมศาสตร์

ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2560 กรรมการบริหารห้องสมุดได้รับทราบเสียงสะท้อนของนักศึกษาและคณาจารย์ในการเดินทางจากคณะเข้าใช้บริการที่คณะสังคมศาสตร์ โดยคณะฯได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการจัดทำพื้นที่อ่านหนังสือภายในแต่ละคณะฯของตน ผู้บริหารทั้งสามคณะและคณะกรรมการบริหารห้องสมุดจึงได้หารือและมีความเห็นร่วมกันว่า ควรโอนหนังสือให้สำนักหอสมุดดูแลซึ่งสถานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งห้องสมุดเดิม และจะช่วยแก้ปัญหาความจำกัดของพื้นที่จัดเก็บหนังสือที่มีอยู่ด้วย การดำเนินการทั้งหมดได้ผ่านความชอบจากกรรมการบริหารประจำคณะต่างๆและเริ่มดำเนินการในปีพ.ศ. 2562

2. หนังสืออยู่ไหนและถูกจัดการอย่างไร
จำนวนหนังสือทั้งหมดของทั้ง 3 คณะในห้องสมุดสังคมศาสตร์มีประมาณ 30,000 เล่ม คััดเลือกและจัดเก็บตามเกณฑ์จำนวนการใช้งาน ความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย ความมีคุณค่าหาได้ยาก และเกณฑ์การจัดการหนังสือหายาก ซึ่งได้พิจารณาร่วมกันระหว่างคณะสังคมศาสตร์และสำนักหอสมุด ดังนี้

กลุ่มแรก หนังสือที่หายาก หนังสือที่มีผู้ใช้งานมากและบ่อยครั้งทั้งหมดประมาณ 20,000 เล่ม ย้ายไปอยู่ที่สำนักหอสมุดและอยู่ในระบบ OPAC สามารถยืมคืนได้ตามปกติ (และเพิ่มเติมระบบ Document Delivery-DD รับ-ส่ง ยืม-คืนที่คณะสังคมฯ ได้)

กลุ่มที่สอง หนังสือที่คณะฯประสงค์จะจัดเก็บไว้เอง ประมาณ 5,000 เล่ม โดยคณะกรรมการระดับคณะ (คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และภาควิชาในคณะสังคมศาสตร์) คัดเลือกและย้ายไปให้บริการที่ห้อง reading room ของคณะ/ภาควิชา กลุ่มหนังสือนี้จะไม่อยู่ในฐานข้อมูลในระบบ OPAC ของสำนักหอสมุดและคณะฯ/ภาควิชาฯมีระบบ/แนวปฎิบัติการบริหารจัดการหนังสือของตนเอง

กลุ่มที่สาม หนังสือซ้ำกับรายการที่มีให้บริการ ณ ห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะอื่นๆ และชื่อหนึ่งมีจำนวนหลายเล่ม ประมาณ 5,000 เล่ม คณะสังคมศาสตร์จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและส่งมอบให้อาจารย์ บุคลากร สถาบัน โรงเรียน วิทยาลัยชุมชนหรือชุมชนที่ต้องการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดการพัสดุ

3. ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ยังให้บริการและปรับพื้นที่ตามความต้องการ
คณะสังคมศาสตร์จัดให้มีบุคลากรประจำอยู่ที่ห้องสมุดเพื่อให้บริการนำส่งเอกสารระหว่างห้องสมุด (Document Delivery-DD) และในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 คณาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้บริการ delivery หนังสือทางไปรษณีย์จากสำนักหอสมุด โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดดำเนินการ และพร้อมให้คำแนะนำด้านต่างๆ เหมือนปกติ

นอกจากนั้น พื้นที่ห้องสมุดจะถูกปรับเป็น active co-working and learning zone/ reading room เพื่อตอบสนองนักศึกษาในคณะสังคมศาสตร์ที่ต้องการพื้นที่อ่านหนังสือและการทำกิจกรรมกลุ่ม ทั้งนี้ พื้นที่บางส่วนจะมีสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูล GIS แผนที่ ฐานข้อมูลบทความ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ ฐานข้อมูลงานภาคสนามและงานวิจัยของคณาจารย์ของคณะ รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดในทุกสาขาวิชาในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล


เข้าชม 269 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม