การอบรมเพื่อทดลองใช้งานระบบบริหารงบประมาณ Budget Operation System (BOS)

18 / ส.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานการจัดอบรมเพื่อทดลองใช้งานระบบบริหารงบประมาณ Budget Operation System (BOS) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านการบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และบริหารจัดการพัสดุ โดยมีนายนพรัตน์ อัครจินดา หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ และผ่านระบบ Zoom


เข้าชม 140 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม