การอบรม "การใช้งานชุดอุปกรณ์ CMU Ez Studio"

25 ตุลาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการอบรม "การใช้งานชุดอุปกรณ์ CMU Ez Studio" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดทำและบันทึกสื่อการเรียนการสอนในระบบดิจิทัล โดยมี นายรัตนพงษ์ กันทะวงศ์ และนายรชต พิศาลเลิศสกุล เป็นวิทยากรบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติให้กับผู้รับผิดชอบและดูแลการใช้ชุดอุปกรณ์ฯ ของภาควิชาต่าง ๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้อง Ez-Studio ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา


เข้าชม 168 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม