ประกาศการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

21 กันยายน 2564


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ
2. การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
3. การใช้ประชุมเชิงชุมชน สังคม
4. การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ผ่านระบบ NRIIS ทางเว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th โดยนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องกดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ด้วย ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอฯ / TOR KM ของ 4มิติการใช้งาน /คู่มือนักวิจัย ได้ที่: https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9466

ยื่นข้อเสนอกิจกรรมฯ : เอกสารข้อเสนอกิจกรรมฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564


เข้าชม 69 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม