บทความวิจัย “Impacts of the COVID-19 pandemic response on aquaculture farmers in five countries in the Mekong Region ได้รับการตีพิมพ์

5 สิงหาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

บทความวิจัย เรื่อง “Impacts of the COVID-19 pandemic response on aquaculture farmers in five countries in the Mekong Region (ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการปรับตัวของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน 5 ประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง)” ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Aquaculture Economics & Management ( Volume 25 Issue 2 ปี 2021) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสต์ เป็นผู้ร่วมวิจัย (Co-Author) คณะผู้ทำวิจัย ประกอบด้วย Louis Lebel, Khin Maung Soe, Nguyen Thanh Phuong, Hap Navy, Phouvin Phousavanh,Tuantong Jutagate, Phimphakan Lebel, Michael Akester & Boripat Lebel

บทคัดย่อ :
มาตรการด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต จากการศึกษาได้ทำการประเมินผลกระทบจากการปรับตัวเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน 5 ประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง

จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง เกษตรกรทั้งหมด 1,019 ราย (มิถุนายน–สิงหาคม 2020) การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การดำเนินงานของเกษตรกร ต้องชะลอหรือหยุดชะงักลง การผลิต การนำเข้า การกระจายสินค้าและความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง ซึ่งทำให้ผลกำไรสุทธิลดลงและเพิ่มโอกาสในการขาดทุนเพิ่มมากขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบกว่าฟาร์มขนาดเล็ก จากปัจจัยราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและราคาปลาที่ลดลง ฟาร์มเชิงพาณิชย์มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของระบบขนส่งของวัตถุดิบและพ่อค้าคนกลาง

การปรับตัวต่อของเกษตรกร ได้มีการปรับวิธีการปฏิบัติ เช่น การลดปริมาณการเก็บวัตถุดิบ ลดการใช้แรงงาน หาตลาดใหม่ ใช้เงินออม และกู้ยืมเงิน โดยฟาร์มขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวโดยการหาตลาดใหม่และการกู้ยืมเงิน จากเงื่อนไขการกู้เงินที่ง่ายขึ้นและการแจกเงินโดยตรงจากรัฐบาลที่ช่วยในบางพื้นที่และเป็นที่ต้องการของพื้นที่อื่นๆ ความแตกต่างที่มีนัยสำคัญระหว่างประเทศในด้านผลกระทบและการตอบสนอง สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาของตลาดและการค้า ตลอดจนความสามารถของรัฐบาลและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อ่านบทความวิจัย : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13657305.2021.1946205เข้าชม 93 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม