ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "Roads to Federal Democracy in Myanmar"

03/06/2021

เข้าชม 99


ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ "Roads to Federal Democracy in Myanmar" ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2564) เวลา 13.30- 15.30น.

ร่วมเสวนาโดย
1. Khu Oo Reh (Karenni National Progressive Party, KNPP)
2. Khuensai Jaiyen (Restoration Council of the Shan State/Shan State Army, RCSS)
3. General. Ner Dah Mya (Karen National Defence Organisation, KNDO)
4. Naw K'Nyaw Paw (Karen Women's Organization, KWO)
5. Chayan Vaddhanaphuti (Center for Ethnic Studies and Development, CESD)
6. Ashley John South (Research fellow, CESD
7. Elizabeth (Karenni Education Department)
8. Nang Snow (Back Pack Health Worker Team, BPHWT)
9. Khon Ja (Coordinator Kachin Peace Network)
.
ดำเนินรายการโดย: Gam A. Shimray (Asia Indigenous Peoples Pact)
.
.ติดตามได้ทาง Facebook Live (มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ มช. https://www.facebook.com/cesdcmu.2009
The North องศาเหนือ https://www.facebook.com/thaithenorth
นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS) https://www.facebook.com/citizenthaipbs
.
#องค์กรร่วมจัด: ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มช., คณะสังคมศาสตร์ มช., Thai PBS, The North องศาเหนือ, มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน, Asia Indigenous Peoples Pactรูปเพิ่มเติม