ผู้บริหารคณะให้การต้อนรับฝ่ายวิชาการ แผนกมัธยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

21 กันยายน 2564


รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคุณนวยนาฎ เดือนจันทร์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับฝ่ายวิชาการ แผนกมัธยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เข้าพบเพื่อนำเสนอโครงการ Carreer Track และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการจัดโครงการ ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1

โครงการ Carreer Track เป็นโครงการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคณะที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อว่ามีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ และได้ทดลองเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในคณะที่นักเรียนสนใจ อีกทั้งเป็นการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นให้กับนักเรียน ในการวางแผนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


เข้าชม 176 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม