กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตน้้ากระเทียมดองเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

12 ก.พ. 2567


คณะสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล หัวหน้าโครงการ“เครือข่ายพันธมิตรความรู้” กับการส่งเสริมศักยภาพชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวต่อยอดงานป่าชุมชนกับการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต : Knowledge Alliance Networks” and Community Potential Acceleration to Drive Green Economy for enhancing Community Forests and Carbon Credit Sharing จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตน้ำกระเทียมดองเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวโดยชุมชน  ร่วมกับทีมอาจารย์อุตสาหกรรมเกษตรและคณะการสื่อสารมวล มช. ได้แก่ 
1. อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตรและผู้ช่วยวิจัย วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การทำน้ำดอง สำหรับเตรียมการรับกระเทียมล็อตใหม่เดือนเมษายน สร้างผลิตภัณฑ์ “กระเทียมดอง” ผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. อ.วิทวัส ขัติรัตน์ คณะการสื่อสารมวลชนดูแลเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดของชุมชน 
 


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดแม่อ้อใน หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 342 ครั้ง