โครงการ Fall Semester Exchange Student Program, National Chung Hsing University ไต้หวัน

9 ก.พ. 2567


โครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester Exchange Student Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ National Chung Hsing University, Taiwan ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2567 – เดือนมกราคม 2568 โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. Application form
2. Official certificate of student status
3. Official academic transcripts
4. Two letters of recommendation
5. Plan of study
6. Biography (300 to 500 words, written in Chinese or English)
7. Certificate of proficiency in Chinese/English (optional)
8. Supplementary materials (optional)

ผู้สนใจสามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวผ่านงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20240209-141351-nhu1'.pdf
- 20240209-141351-nhu2.pdf
- 20240209-141351-nhu.pdf

เข้าชม 44 ครั้ง