โครงการแลกเปลี่ยน Tunghai University, Taiwan

9 ก.พ. 2567


โครงการแลกเปลี่ยน Summer Program 2024 ณ Tunghai University, Taiwan กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 7 – 27 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม การบริหารธุรกิจและสถานการณ์การเมืองของไต้หวัน มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,300 USD (Early Bird Rate) ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. A photocopy of passport.
2. Language proficiency certificates
3. CV
4. Certificate of Enrollment
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1K9Q08kBSQkNmPgczjbJXtdgqAuGEc7k8/view และโปรดส่งเอกสารการสมัครให้งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ภายในเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้


เข้าชม 41 ครั้ง