อ.ดร.ธัญณ์ณภัทร์ รักษ์โมลาจา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

31 ม.ค. 2567


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.ธัญณ์ณภัทร์ รักษ์โมลาจา
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567


เข้าชม 59 ครั้ง