ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 พร้อมกับมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

26 ม.ค. 2567


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 พร้อมกับมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านต่าง ๆ โดยในปีนี้คณะสังคมศาสตร์มีคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล ได้แก่

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2566

-อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี  คณะสังคมศาสตร์

-รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบเชิงนโยบายสาธารณะ  

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์  คณะสังคมศาสตร์

.

ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ประจำปี 2566

คณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 

 1. ศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง

 2. ศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

.

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2566 

-ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

Ms.YEJI YOO นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง  การบริหารจัดการข้อโต้แย้งว่าด้วยโครงการสร้างพลังงาน : การวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยาการเมืองจากกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะในจังหวัดลำปาง ประเทศไทย

.

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2566

- ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  นางสาวนิศาชล  ชัยมงคล  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยานิพนธ์เรื่อง การเมืองเรื่องความกลัวกับการอยู่กับความขัดแย้งในมิติชีวิตประจำวันบนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

-ผศ.ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  Ms.HANNA NUR AFIFAH YOGAR นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง การทำให้สิ่งอื่นนอกเหนือมนุษย์กลายเป็นวัตถุ : บอร์เนียนอุรังอุตังและนิคมปาล์มน้ำมันอินโดนีเซียในยุคทุนนิยมล้างผลาญนิเวศน์

.

หลักสูตรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2565         

-รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ รับมอบรางวัลหลักสูตรดีเด่นประเภทหลักสูตรยอดนิยม ประจำปี 2565 ระดับปริญญาเอก ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

-รศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค  รับมอบรางวัลหลักสูตรดีเด่นประเภทหลักสูตรยอดนิยม ประจำปี 2565 ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 111 ครั้ง