การดำเนินงาน ภายใต้ "แผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) "

12 ม.ค. 2567


คณะสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มช. จัด "กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาชุมชนตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน" ภายใต้ "แผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) "
กลุ่ม A 9 งานการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech Transfers to Community) สนับสนุนงบประมาณโดย CMUSTeP และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมในครั้งนี้ ชุมชนเวียงยองได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ "น้ำมันเหลือง" แบบได้ทั้งดม ทา นวด บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ส่วนผสมมีสมุนไพร ไพล ขมิ้น หญ้าเอ็นยืด ใช้ 2 กะบวนการ ในการผลิต คือ แบบทอดสกัดน้ำมัน และแบบหมัก เพื่อเป็นต้นแบบ และจะได้มีการอบรมแนวการทำ CBMC และอื่นๆ ต่อไป
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 84 ครั้ง