ประชุมเพื่อแบ่งปันแนวคิดการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ASEAN Travelling Project ของคณะสังคมศาสตร์

11 ม.ค. 2567


รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทีมงาน ร่วมประชุมกับงานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา เพื่อแบ่งปันแนวคิดการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ASEAN Travelling Project ของคณะสังคมศาสตร์ และหารือการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
โครงการ ASEAN Travelling Project เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัด คณะสังคมศาสตร์เดินทางไปศึกษาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นพลเมืองโลกต่างวัฒนธรรม ทักษะวิชาการความรู้ และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศภายใต้ MoU
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2


เข้าชม 126 ครั้ง