Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

ศูนย์วิจัย คณะสังคมศาสตร์

Research Center
ศูนย์วิจัย

ศูนย์สตรีศึกษา (WSC) คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์สตรีศึกษา (WSC)


คณะสังคมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของสถาบันการศึกษาระดับสูง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มีบุคลากรซึ่งมีความสามารถประสบการณ์ และความสนใจในปัญหาสตรีอยู่แล้ว ได้จัดตั้งโครงการสตรีศึกษาขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2529 เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยตลอดจนรวบรวมข้อมูลในประเด็นปัญหาสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชนที่ทำงานเพื่อการพัฒนาสตรี ต่อมาได้มีการยกฐานะและรับรองโครงการสตรีศึกษาเป็นศูนย์สตรีศึกษา (Women’s Studies Center: WSC) หน่วยงานระดับภาควิชาสังกัดคณะสังคมศาสตร์ ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา แยกหน่วยราชการนับแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา  ศูนย์สตรีศึกษาตั้งอยู่ในอาคารสตรีศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างจาก TV Campaign for Third World Women’ 89 ของประเทศนอร์เวย์ โดยการประสานของ Norwegian Association of Women Jurists (NAWJ) และมีอาคารของโครงการฝึกอบรมกฎหมายเพื่อผู้หญิงชนบท ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Norwegian Association of Women Jurists (NAWJ) และ Frauen Anstiftung e.v. แห่งประเทศเยอรมัน ซึ่งขณะนี้ได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ Heinrich Boell Foundation

ติดต่อศูนย์

โทรศัพท์ : 0 5394 3572
อีเมล์ : wsc@cmu.ac.th
เฟซบุ๊ค : https://wsc.soc.cmu.ac.th/