เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.”

21 ก.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.” ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม ปัจจุบันวารสารฯอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
- 20220921-093145-45919aab-53f6-4622-9261-f3cf88fe2f7f.pdf

เข้าชม 239 ครั้ง