โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023 ณ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น

7 / พ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023 กำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน - สิงหาคม 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

          1.     Check list (Excel/PDF)

          2.     Application for Short-Term Student Exchange Program

          3.     A study plan of approximately 800 words

          4.     Recommendation for enrollment in the Short-Term Student exchange Program.

          5.     Certificate of Health

          6.     Self Declaration of Health

          7.     Confirmation (Excel/PDF)

          8.     Certificate of enrollment issued by your home university.

          9.     Your most recent academic transcripts, issued by your home university.

         10.   Application for certificate of eligibility

         11.   Four facial photos (3 x 4cms / 1.2 x 1.5 inches).

         12.   A copy of the front page of your passport (when available).

         13.   Pledge

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1/

(หมดเขตเสนอชื่อถึงกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)

หากสนใจแจ้งความประสงค์และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป


เข้าชม 154 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม