เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

21 ก.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม ปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
- 20220921-093037-5e18200f-4acb-4e92-8fb9-7be15581058c.pdf

เข้าชม 247 ครั้ง