เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารนักบริหาร”

21 ก.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการโรงแรม การสื่อสาร กฎหมาย และสังคมวิทยา เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารนักบริหาร” ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม และปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
- 20220921-092913-96fa99a5-f88b-4ef6-8ef2-650c4a453868.pdf

เข้าชม 273 ครั้ง