เชิญร่วมประชุมรับฟังผลงานวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของนวัตกรรมการสร้างงานเพื่อยกระดับความสามารถในการดูแลสุขภาวะของชุมชนภายใต้สถานการณ์โรคอุบัติใหม่

16 ก.ย. 2565


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินงาน “โครงการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของนวัตกรรมการสร้างงานเพื่อยกระดับความสามารถในการดูแลสุขภาวะของชุมชนภายใต้สถานการณ์โรคอุบัติใหม่” ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังผลงานวิจัยโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30-14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้- 20220916-102225-1ad52b67-18ca-48d0-a644-b833efc5d03f.pdf

เข้าชม 155 ครั้ง