ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565

6 ก.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น- 20220906-154959-4ff110a6-f5e2-4133-868f-5cbcbd3b206d.pdf

เข้าชม 195 ครั้ง