เปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย”

6 ก.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย” ซึ่งเป็นวารสารฉบับราย 2 เดือน จัดทำ 4 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารรูปเล่ม และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ thpjournal.thaihealth.or.th ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น- 20220906-092410-f02a2283-3909-4dea-a543-2d54877ed76f.pdf

เข้าชม 268 ครั้ง