เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19 ส.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารงานวิจัยได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้าน ววน.กรอบวงเงินสำหรับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์(แผนงาน)การวิจัย ดังนี้
1. Frontier Research and Innovation in Biomedical Science and Medicine
2. Frontier Research and Innovation in Science, Engineering and Technology
3. Economic Plants and Animals, Bioprocessing and High-Value Extracts
4. Frontier Research and Innovation in Social Sciences, Humanities and Arts (FRISHA)
5. Creative Lanna, Tourisms, and Sustainable Communities
ในการนี้ สำนักงานฯจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้คณาจารย์และนักวิจัยในสังกัดของท่านพิจารณายื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์(แผนงาน)การวิจัยข้างต้น ทางอีเมลตามแผนงานที่ท่านเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดยื่นข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ Microsoft Teams ดัง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้- 20220819-154857-a126dab2-682c-4c2d-b8dc-eedf0f5a8ed7.pdf

เข้าชม 243 ครั้ง