โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Kansai University Winter School 2023

19 ส.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น “Winter School 2023” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 - 24 มกราคม 2566 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 IELTS 5.5 TOEFL (iBT) 72 หรือเทียบเท่า ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่าย รายวิชาที่เปิดสอน เอกสารการสมัคร ฯลฯ ได้ที่ https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/short_term/ และสมัครได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
- 20220819-154756-21ac7b6b-7296-4aed-994a-4f5b16a7a7f0.pdf

เข้าชม 476 ครั้ง