Nara Women’s University ประเทศญี่ปุ่น (โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา – 1 ปีการศึกษา)

4 / ส.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

Nara Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา – 1 ปีการศึกษา กำหนดจัดขึ้นเริ่มเดือนเมษายน 2566 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง (หมดเขตเสนอชื่อถึงกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวกรุณาส่งเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องมายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียด : linkเข้าชม 27 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม