ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

3 / ส.ค. / 2565


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ลงไป และลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2565 ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอให้นักศึกษาที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน E-Mail CMU ให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างละ 1 ชุด เพื่อทำหลักฐานการรับทุนการศึกษาที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงงหาคม 2565

สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่คณะสังคมศาสตร์ มช. ให้ติดต่อคุณจิรพงศ์ โยพนัสสัก (พี่อ้น) ที่ Line ID : aon_geo เพื่อขอไฟล์ใบสำคัญรับเงิน เพื่อจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ “หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200” โปรดวงเล็บมุมซอง “เอกสารสำคัญการรับเงินทุนการศึกษา” โดยนักศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์หรือวันจัดส่งเอกสารเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าชม 108 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม