[Niigata University Summer Program 2022] Call for Applications

22 / มิ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ด้วย Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Niigata University Summer Program 2022” ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาทีมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น(JLPT) ในระดับ N4 และ N3 และมีความสนใจพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565

รายละเอียด : link

Cr : https://ird.oou.cmu.ac.th/th/home-th/เข้าชม 12 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม