การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 / มิ.ย. / 2565


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ลงไป และลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2565
2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี
3. เป็นผู้มีจิตบริการ และสามารถช่วยเหลือประโยชน์แก่ส่วนรวมได้
.
การสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกแบบสมัครและแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทาง (CMU SIS : https://sis.cmu.ac.th/cmusis) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 (ปิดระบบเวลา 23.59 น.)
2. พิมพ์แบบสมัครและแบบคัดกรอง จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบหลักฐานประกอบในการสมัครขอรับทุนการศึกษาโดยสามารถเลือกวิธีการนำส่งแบบสมัครขอรับทุนการศึกษา ดังนี้
2.1 จัดส่งทางไปรษณีย์/บริษัทขนส่งเอกชน ไปยัง “หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200” ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์/ประทับวันจัดส่งเป็นสำคัญ โปรดวงเล็บมุมซอง “เอกสารสำคัญทุนการศึกษา 2565” หรือ
2.2 นำส่งด้วยตนเองที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
.
หมายเหตุ นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาและยืนยันข้อมูลในระบบ พร้อมทั้งส่งแบบสมัครฯ ภายในวันที่กำหนด จะได้รับการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลจากคณะสังคมศาสตร์เข้าชม 119 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม