ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา นำนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรนิเวศน์ จากเม็กซิโก ลงพื้นที่ชุมชนชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง

24 / พ.ย. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

22 พฤศจิกายน 2564

Dr. Peter Rosset นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรนิเวศน์ จากเม็กซิโก และ Eva นักวิจัยชาวอเมริกันที่จบการศึกษาด้านสตรีศึกษาและมีความสนใจเกี่ยวกับความรู้ท้องถิ่น รวมถึงเกษตรอินทรีย์ ลงพื้นที่ชุมชนชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความรู้และการเกษตรของชุมชนท้องถิ่นกับพะตีจอนิ โอโดเชา ปราชญ์ปกาเกอญอบ้านหนองเต่า และหน่อแอริ แกนนำกลุ่มสตรีชาติพันธุ์บ้านห้วยอีค่าง ผ่านการนำของอาจารย์ชยันต์ วรรธนะภูติ และอาจารย์มาลี สิทธิเกรียงไกร ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถต่อยอดในการทำงานการศึกษาวิจัยต่อไป

Cr: ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯเข้าชม 249 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม