นักศึกษาระดับปริญญาตรีรับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

25 ตุลาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ได้รับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
ได้แก่
นางสาวกัลยา ศิริบูรณ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นางสาวชนม์นิภา ขาวละออ สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเข้าชม 45 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม