การบรรยาย : การให้ข้อมูลระเบียบการเบิกจ่ายและการเก็บหลักฐานข้อมูลโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ

25 ตุลาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยายการให้ข้อมูลระเบียบการเบิกจ่ายและการเก็บหลักฐานข้อมูลโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ โดยมี นางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและการเก็บหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้การดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ On Site และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom


เข้าชม 109 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม