รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Trilateral Symposium on SDGs 2021

5 สิงหาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น และ National Chiayi University ไต้หวัน กำหนดจัดการประชุม Trilateral Symposium on SDGs 2021: Academic Symposium between CMU-KU-NCYU ภายใต้หัวข้อ “Lives under COVID-19 pandemic outbreak” ในวันที่ 1, 15 และ 22 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ การประชุมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ การใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงการผูกมิตรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาต่างชาติจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น และ National Chiayi University ไต้หวัน กิจกรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษาสัญชาติไทย ศึกษาในระดับปริญญาตรี
2. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดีมาก
3. มีความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสที่ส่งผลกระทบในมิติต่างๆ
4. มีทักษะความเป็นผู้นำ

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application Form
2. Resume
3. VDO presentation (5 นาที)
หมดเขตการเสนอชื่อถึงกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564- 20210720-141446-ApplicationforTrilateralSymposiumonSDGs2021.docx

เข้าชม 63 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม