เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการศึกษาออกแบบการติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยตามคำแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564”

5 สิงหาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

“โครงการศึกษาออกแบบการติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยตามคำแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564”

วงเงินงบประมาณ 7,700,000 บาท ซึ่งมีกำหนดรับข้อเสนอภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ในเวลาราชการ ณ ฝ่ายการพัสดุ กองบริหารการคลัง (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20210713-160429-เอกสารประกอบ.pdf

เข้าชม 27 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม