ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2565

5 สิงหาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้สนใจ ยื่นเสนอชื่อและขอความร่วมมือให้จัดทำแบบเสนอชื่อทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังงานบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564- 20210713-155348-ประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย65.pdf

เข้าชม 69 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม