สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

21 กันยายน 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9466)

2. ข้อเสนอแผนงานขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9475)

3. ข้อเสนอด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9472)

4. ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 (https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9469)

5. ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โปรแกรมที่ 8 รองรับสูงวัยอย่างมีคุณภาพ แผนงานทุนท้าทายไทยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9473)

6. ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 (https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9474)

7. ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9471)

8. ข้อเสนอแผนงานด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด ประจำปี 2565 (ประเภททุนวิจัย และทุนกิจกรรม) (https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9467)

โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ (nriis.go.th) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. **โดยนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องกดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ยื่นเสนอขอรับทุน ขอความร่วมมือให้จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังงานบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

**หมายเหตุ : หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากระบบกำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เท่านั้น


เข้าชม 247 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม